d9.createlli.com

 

 

De Provincie werkt aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en duurzame energie. Eén van de pijlers daarbij is de aansluiting op een warmtenet. Momenteel worden enkel nieuwbouwprojecten of grote units aangesloten. Maar we willen ook de burger laten aansluiten op het warmtenet zodat iedereen kan genieten van duurzame restwarmte van een fabriek of verbrandingsoven uit de buurt.

Om dit te realiseren is vooronderzoek nodig. Daarom gaan we aan de slag met gemeenten die al een warmtezoneringsplan en/of visie hebben en een concreet plan om een warmtenet aan te leggen.

 

We onderzoeken samen met de gemeenten Zelzate en Evergem drie pijlers:

1.  Technisch: Wat is er technisch nodig om aan te sluiten op het warmtenet? We onderzoeken de huidige toestand van de verwarming, we gaan na hoe goed het huis geïsoleerd is en welk energielabel het huis heeft. We ontzorgen de inwoners via renovatieadvies aan huis. We brengen de stookplaatsen in kaart, we maken keuzekaarten voor de bewoners…  Kunnen we tussentijdse oplossingen aanbieden als de stookketel in panne zou vallen?

2.  FinancieelWat is het kostenplaatje van de aansluiting? Welke subsidies en/of premies zijn er? Wat is het prijsvoordeel tegenover de huidige warmtetechnieken en welke andere businessmodellen hebben we nodig?

3.  GedragHoe sensibiliseren we de burger? Hoe betrekken we de burger bij de aansluiting? Hoe gaan we om met al die veranderingen? Hoe beperken we de keuzestress en hoe komt de juiste informatie op een juiste manier tot bij de burger? Daarvoor gebruiken we onder andere het geWOONtebreker traject. Ook al beperkt het project zich tot een bepaalde straat, we sensibiliseren alle burgers. We ondersteunen de gemeenten om hun beleid richting gasvrije gemeente verder uit te werken.

 

Deze bevraging gaat over het derde luik.

 

 

Hieronder geven we jou graag enkele handige linken mee:

 

Stappenplan om duurzaam te verwarmen: driestappenschemawebprint.pdf (energiesparen.be)

Bouwwijs: steunpunt duurzaam wonen en bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Energieloket zelzate:  Energie-wonen - Lokaal bestuur Zelzate

Mijn verbouwlening:  Mijn VerbouwLening | Vlaanderen.be

De woningpas: De Woningpas - Publieke welkomspagina (vlaanderen.be) informatie over jouw woning. Inloggen met itsme – E-ID…

 

Zelzate informeert zijn burgers over het verloop van het warmtenetwerk adhv het tweemaandelijkse infoblad die elke Zelzatenaar in de bus krijgt. Staat er voor jouw wijk of straat iets op til, dan wordt je ook persoonlijk, via een brief op de hoogte gebracht.

Createlli test landing page

test